Ашық мағлыўматлар ПФ-6247 бойынша

1. ϴз хызметине байланыслы есабат (мәмлекет сырлары ҳәм хызметте пайдаланыў ушын мɵлшерленген мағлыўматлар буған кирмейди  )

Кегейли районы ҳәкиминиң 2023-жылда жуўмақлары бойынша есабаты

 


a) ϴз хызметине байланыслы есабатты кең жәмийетшилик қатнасыўында додалаў орын ҳәм ўақты ҳаққында ҳабар бериў (Мәлимлеме ресурсларында жәриялаў)

b) ϴз хызметине байланыслы есабатты кең жәмийетшилик қатнасыўында додалаўға байланыслы ɵткерилетуғын баспасɵз конференциясы ҳаққында мағлыўматларды жәриялаў

 


2 .Мәмлекет сатып алыўы ҳаққындағы мағлыўматлар, атап айтқанда, туўрыдан-туўры шәртнамалар бойынша сатып алынған товарлар (жумыслар, хызметлер)

3. Лаўазымлы шахслардың хызмет сапарлары ҳәм шет елден келген келген мийманларды күтип алыў қәрежетлери (хызмет сапарының яки сападың мақсети, суткалық пул, транспорт ҳәм жасаў менен байланыслы болған қәрежетлер (мәмлекет сырлары ҳәм хызметте пайдаланыў ушын мɵлшерленген мағлыўматлар буған кирмейди  )


4. Мәмлекет бюджети, мәмлекет мақсетли қоры ҳәмде бюджет шɵлкемлериниң бюджеттен тысқары қорлары есабынан сатып алыныўы режелестирилген товарлар (жумыслар, хызметлер) ҳаққындағы мағлыўматлар (сатып алыўды жәриялаўдан кеминде 6 ай алдын )


5. Мәмлекет сатып алыуы ҳәм инвестиция жойбарлары шеңберинде ҳәмде руқсат етиў ҳуқына ийе ҳүттежлерди бериў бойынша шɵлкемлестирилген сатып алыў комиссиясы қурамын тастыйықлаў ҳаққындағы карар ҳәмде комиссия ағзаларының мағлыўматлары (фамилиясы, аты, әкесиниң аты, жумыс орны ҳәм ийелеп турған лаўазымы)


6. ϴзлери акционер (қатнасыўшы, мүлкдар) фунцияларын орынлаўшы мәмлекет қатнасыўындағы кәрханалардың орынлаўшы органы (директор, басқарыў баслығы, басқарыў ағзалары) ҳәм қадағалаў кеңеси ағзаларының аты, фамилиясы ҳаққында мағлыўматлар.

O‘zlari aktsiyador (ishtirokchi, mulkdor) funktsiyalarini bajaruvchi davlat ishtirokidagi korxonalarning


7. Мәмлекет қатнасыўындағы кәрханалар, сондай-ақ, усы кәрханаларға тийисли кәрханаларға тийисли болған юридикалық шахслар қарамағындағы жеңил автомабиллер, хызмет үйлери ҳәм басқа кɵшпес мүлклер ҳақкындағы мағлыўматлар

Хизмат автомашиналар бўйича

Хызмет-бабындагы-турак-жайлар-PDF


8. Тастыйықланған жыллық қәрежетлер сметасы менен бир қатарда оның орынланыўы, атап айтқанда объектлерди қурыў, реконструкция кылыў ҳәм капитал оңлаў жумыслары, автомототранспорт қуралларын сатып алыў ҳәм сақлаў қәрежетлери ҳаққындағы ҳәм басқа мағлыўматлар

Mahalliy byudjet xarajatlari ijrosi to‘g‘risidagiL_


9. Мәмлекет уйымлары ҳәм шɵлкемлердиң қараўындағы хызмет автотранспорт қураллары, хызмет үйлери ҳәм басқа кɵшпеш мүлклер, қурылысы тамамланбаған объектлер ҳаққында мағлыўматлар (оператив-қыдырыў, әскерий ҳәм басқа хызметлерде пайдаланатуғын үскенелер буған кирмейди)


10. Лицензия ҳәм руқсат етиў қәсийетине ийе ҳүжжетлерди бериўге ҳуқықлы ҳәмде хабарнамаларды қабыл ететуғын уйымлардың аймақлар кесиминде жуўапкер хызметкерлери, соның ишинде усы тайыпадағы ҳүжжетлерди берилиўин шɵлкемлестиретуғын тийисли комиссия ағзалары (фамилиясы, аты, әкесиниң аты, жумыс орны ҳәм ийелеп турған лаўазымы)


11. Аўыл хожалығына мɵлшерлерген жер участкаларына ижара ҳуқықын бериў бойынша ашық таңлаў жеңимпазлары болған шахлар ҳаққында мағлыўмат


12. Жергиликли бюджетлердиң ҳәр шерек жуўмағы бойынша қәлиплестирилген дәраматлар ҳәм қәрежетлер сметасы, режеден арттырып орынланған бɵлеги ҳәм усы қаржылар жɵнелтирилетуғын мақсетлер ҳаққында мағлыўматлар

2023-жыл


13.Мәмлекет уйымлары ҳәм шɵлкемлери жанындағы жәмәәтшилик кеңесиниң тастыйықланған ағзалары ҳаққында мағлыўматлар менен бир қатарда олардың байланыс мағлыўматлары (телефон, почта ҳәм электрон мәнзиллери) ҳәмде жәмәәтшилик кеңесиниң мәжлислери ҳәм күн тәртибиндеги мәселелер


14. Тастыйықланған ярым жыллық ҳәм (яки) жыллық ис режелери (мәмлекет сырлары ҳәм хызметте пайдаланыў ушын мɵлшерленген мағлыўматлар буган кирмейди)


15. Турақлы пайдаланыў ушын берилген жер майданлары ҳәм басқа мал-мүлклерди мәмлекет-жеке шериклик тийкарында алған юридикалық ҳәм физикалық шахслар ҳаққындаТурақлы пайдаланыў ушын берилген жер майданлары ҳәм басқа мал-мүлклерди мәмлекет-жеке шериклик тийкарында алған юридикалық ҳәм физикалық шахслар ҳаққында мағлыўматлар


16. Район ҳәкимлиги ҳәм шɵлкемлердиң сыртқы яки исенимли басқарыўға берилген мәмлекет үлеси бар болған хожалық жәмийетлери, исенимли басқарыўшы тәрепинен қамтып алынған туўрыдан-туўры сырт ел инвестициялары ҳаққында мағлыўмат


17. ϴзлериниң қурамына қириўши мәмлекет шɵлкемлериниң аты, хызмет түри, функция ҳәм ўәкилликли ҳәмде басшылары ҳаққында мағлыўматлар


18. Мәмлекет уйымлары ҳәм шɵлкемлерде мәмлекет сатып алыўын әмелге асырыў тәртип-қағыйдаларын белгилеўши сатып алыў комиссиясының ишки идаралық тәртиби (нызам, регламент, жорықнама яки ишки идаралық ҳүжжет)


19. Бос жумыс орынлары (орайлық, аймақлық ҳәм система шɵлкемлеринде), жумысқа қабыл етиў шәртлери, талабанларға қойылатуғын талаплар


20. Мәмлекет уйымлары ҳәм шɵлкемлери тәрепинен усыныс етилген мәмлекетлик емес комеррциялық шɵлкемлерге усыныс етилетуғын грант ҳәм социаллық буйыртпа жойбарлары ҳаққындағы мағлыўматлар, атап айтқанда жеңимпаз болған мәмлекетлик емес комеррциялық шɵлкемлергеҳәм олардың буйыртпа шеңберинде орынлаған жумыслары бойынша есабатлар ҳаққында мағлыўматлар


 


 

2024-01-05