«Lanko Miya» Өзбекстан-Қытай қоспа кәрханасы

21.09.2020 07:39:14 647 Баспаға шығарыў

Қоспа кәрхана жойбарының улыўма баҳасы 6 миллион 900 мың АҚШ долларына тең болып, кәрханада жергиликли боян тамырынан ыссы экстракт ислеп шығарыў жумыслары қызғын пәтлерде алып барылмақта. Бул экстракт азық-аўқатлық өнимлерди ислеп шығарыўда қолланылатуғын тийкарғы қосымшалардың бири болып табылады.
Кәрхананың қурылыс жумыслары 2017-жылы басланған болса, 2018-жылы дәслепки өнимлер ислеп шығарылып, экспортқа жиберилди. Тийкарғы қарыйдарлар Қытай, Германия ҳәм АҚШ («Coca-Cola» компаниясы да тийкарғы қарыйдарлардың бири) мәмлекетлериндеги азық-аўқатлық өнимлерди ислеп шығаратуғын өндирислик орынлар болып табылады.
Кәрханада ҳәзирги ўақытта 300ге жақын адам турақлы жумыс пенен тәмийинленген болып, олардың дерлик барлығы жергиликли пуқаралардан ибарат. Сондай-ақ, районлық транспорт басқармасы менен биргеликте жөнелисли маршрутлардың қатнаўы жолға қойылған.
Кәрханада ислеп шығарылып атырған экстракт әпиўайы қанттан 150-200 есеге мазалы болып, қантлы диабет пенен наўқасланғанлар ушын пайдалы екенлиги анықланған.
Кәрхананың жыллық қуўатлылығы 500 мың тонна боян тамыры экстрактын ислеп шығарыўға қәнигелескен. Ислеп шығарылған өнимлер турақлы түрде лабораториялық тексериўден өткериледи. Буның ушын улыўма баҳасы 100 мың АҚШ доллары болған заманагөй үскенелерден ибарат лаборатория өз жумысын алып бармақта.
Бизге мағлыўмат бериўинше, боян тамырын қайта ислеў нәтийжесинде экстракт алыўдан қалған шығындылардан жерди жумсартыў, шорын алыў сыяқлы жумысларда пайдаланыўға болады. Ҳәзирги ўақытта буны түсинип жеткен фермер хожалықларына экстракт алыўдан қалған шығындылар бийпул берилмекте. Бул аўыл хожалығында жердиң зүрәәтлилик дәрежесин арттырыў ушын хызмет етеди.
Кәрхана басшылары өз алдына үлкен мақсетлерди гөзлеген. Алдағы ўақытларда районда боян тамырын егиў жумысларына басшылық етиў, қосымша жумыс орынларын жаратыў, экстракт алыўдан қалған шығындылардан ҳәр қыйлы ағаш өнимлерин таярлаў ушын цехлар қурыў, косметология тараўындағы өндирислик кәрханалар ушын экстракт ислеп шығарыў булардың ең тийкарғылары болып табылады.

21.09.2020 07:39:14 648