2024 жылдың январь-май айларында районымыздын усақлап сатыӯ айланбасы бойынша

27.06.2024 16:16:15 63 Баспаға шығарыў

Районымыз усақлап сатыӯ айланбасы дəслепки мағлыўматларға көре, усы жылдың январь-март айлары даўамында жəми 128 млрд сум болып бул көрсеткиш 2023- жылдың сəйкес дəўирине салыстырғанда 104,6 % ды қурады.

27.06.2024 16:16:15 64