Кегейли районы жергиликли бюджетиниң 2024-жылғы параметрлерин тастыйықлаў ҳаққында.

04.01.2024 15:29:59 36 Баспаға шығарыў

Өзбекстан Республикасының 2023-жыл 25-декабрдеги “2024-жыл ушын Өзбекстан Республикасының Мәмлекетлик бюджети ҳаққында”ғы ЎРҚ-886-санлы Нызамы, Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң
2023 жыл 26-декабрьдеги 360/XLVII -санлы қарары ҳәмде Өзбекстан Республикасының “Жергиликли мәмлекетлик ҳәқимият ҳаққында”ғы Нызамының 24-статьясына муўапық Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңеси

 

ШЕШИМ ЕТЕДИ:

 

  1. Өзбекстан Республикасының 2023-жыл 25-декабрдеги “2024-жыл ушын Өзбекстан Республикасының Мәмлекетлик бюджети ҳаққында”ғы ЎРҚ-886-санлы Нызамына ҳәмде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң
    2023 жыл 26-декабрьдеги 360/XLVII -санлы қарарына муўапық Кегейли районы бюджетиниң дәраматлары ҳәм қәрежетлери белгиленгенлиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

2.Кегейли районы бюджети дәраматларының 2024-жылдағы прогноз көрсеткишлери 1-қосымшаға муўапық;

– Кегейли районы район бюджетинен 2024-жылғы жергиликли бюджет қаржыларын бөлистириўшилерге ажыратылатуғын қәрежетлердиң улыўма шекленген муғдарлары 2-қосымшаға муўапық;

– 2024-жыл ушын район жергиликли бюджетиниң дәраматлары ҳәмде қәрежетлериниң шекленген муғдарлары 3-қосымшаға муўапық;

– 2023-жыл район жергиликли бюджетлерине ажыратылатуғын тәртипке салыўшы бюджетлерара трансферт муғдары 4-қосымшаға муўапық;

– 2024-жыл Кегейли районы ҳәкимлигиниң сақлаўлы қоры муғдары
5-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

– 2024-жыл район бюджетиниң 2024-жыл ушын жол қойылатуғын ең кем қаржылар муғдары  6-қосымшаға муўапық;

– 2024-жыл улыўма мәмлекетлик салықларының район жергиликли бюджетлерине ажыратпалар нормативлери 7-қосымшаға муўапық тастыйықлансын.

  1. Район ҳәкимлиги тийисли мәкеме ҳәм шөлкемлер менен биргеликте:

– 2024-жыл ушын бюджет дәраматлары ҳәм қәрежетлериниң толық орынланыўын тәмийинлеў, бюджет дәраматларының жаңа дереклерин излеп табыў, резервлерди толық иске түсириў есабынан бюджетке қосымша дәраматлар көбейтиў;

– экономикада терең структуралық өзгерислерге қаратылған актив инвестициялық сиясатты буннан былайда жеделлестириў, экономиканың әҳмийетли тармақларын финанслық қоллап-қуўатлаў, заманагөй жол-транспорт ҳәм инженерлик инфраструктураны раўажландырыў есабынан жоқары экономикалық өсим пәтлерин тәмийинлеў;

– макроэкономикалық турақлылықты жәнеде беккемлеў мақсетинде финанслық системаны жетилистирип барыў, социаллық инфраструктураны раўажландырыў есабынан халқымыздың жасаў шәраятларын жақсылаў ҳәм олардың дәраматларын арттырыў;

– аймақларды социал-экономикалық раўажландырыў бағдарламаларын жедел әмелге асырыў арқалы дәраматлар базасын кеңейтиў, бюджетлер аралық қатнасықларды жәнеде раўажландырыў ҳәм жергиликли бюджет қәрежетлерин жылма-жыл оптималластырып барыў;

– келеси жылы бюджеттиң тийкарғы параметрлериниң орынланыўын тәмийинлеў мақетинде бюджет қаржыларының мақсетли ҳәм нәтийжели жумсалыўы үстинен қатаң қадағалаў орнатыў иләжларын әмелге асырыў тапсырылсын.

  1. Кегейли районлық экономика ҳәм қаржы бөлими (Ш.Караматдинов) ҳәм районлық салық инспекциясы (Ш.Ганиев) :

– жергиликли бюджет дәраматлары ҳәм қәрежетлериниң тастыйықланған көрсеткишлериниң толық орынланыўын тәмийинлесин;

– жергиликли бюджет дәраматларының прогноздан артық орынланған бөлеги есабынан пайда болған қаржылардың районның экономикалық потенциалын көтериўге, мәнзилли бағдарламалардың орынланыўы ушын жумсалыўына айрықша итибар қаратсын.

  1. Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңеси жергиликли бюджет қаржыларынан мақсетли ҳәм нәтийжели пайдаланыў бойынша турақлы түрде қадағалаў орнатып, жергиликли бюджет дәраматлары прогноз көрсеткишлериниң орынланыў барысы ҳәр шеректе сессияларда терең талқыланып барылсын.
  2. Усы шешимниң орынланыўын қадағалаў Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңесиниң жергиликли бюджет, экономикалық реформаларды әмелге асырыў, инвестициялар ҳәм исбилерменликти раўажландырыў мәселелери бойынша турақлы комиссиясына жүкленсин.
  3. Усы шешим «Кегейли турмысы» газетасында рәсмий жәриялансын ҳәмде ҳәкимликтиң рәсмий веб-сайтында жайластырылсын.

8. Шешим рәсмий түрде жәрияланған күннен баслап күшке киреди.

Кегейли районы бюджети дәраматларының 2024-жылдағы прогноз көрсеткишлери
 
  Дәрамат түрлери Жәми

(мыӊ.сўмда)

I ЖӘМИ 17 804 000,0
1 Юридикалық тәреплерден алынатуғын пайда салығы 0,0
2 Айланбадан алынатуғын салық 1 787 000,0
3 Физикалық тәреплерден алынатуғын дәрамат салығы 0,0
4 Исбилерменликтиң айырым түрлери бойынша қатаң белгиленген салық 0,0
5 Қосымша қун салығы 0,0
6 Акциз салығы, жәми 0,0
   – бензин, дизел жанылғысы ҳәм газ реализациясынан салық 0,0
7 Юридикалық тәреплердиң мал-мүлкине салынатуғын салық 880 000,0
8 Физикалық тәреплердиң мал-мүлкине салынатуғын салық 2 386 000,0
9 Юридикалық тареплер жер салығы 2 810 000,0
10 Физикалық тәреплерден алынатуғын жер салығы 6 412 000,0
11 Жер асты байлықларынан пайдаланғанлығы ушын салық     (руда емес материаллары) 108 000,0
12 Суў ресурсларынан пайдаланғанлығы ушын салық 3 075 000,0
13 Бөлистирилетугын дәрамат 0,0
14 Мәмлекетлик үлеси болған карханаларды Меншиклестириўден түсетуғын салық 346 000,0
II Өткерип берилетуғын қаржылар
III Тарнсфертлер 108 840 497,0
  ЖӘМИ ДӘРАМАТЛАР 126 644 497,0

 

Кегейли районы район бюджетинен 2024-жылғы жергиликли бюджет қаржыларын бөлистириўшилерге ажыратылатуғын қәрежетлердиң улыўма шекленген муғдарлары жойбары
 
т/н Көрсеткишлер Суммасы

(мың.сўмда)

  Жәми қәрежетлер 126 644 497,0
1 Районлық Халық билимлендириў бөлими 9 915 426,0
соннан
сақлаў қәрежетлери 9 915 426,0
2 Районлық Мектепке шекемги билимлендириў бөлими 7 882 525,0
Соннан
сақлаў қәрежетлери 7 882 525,0
3 Районлық Медицина бирлеспеси 52 872 223,0
соннан
сақлаў қәрежетлери 52 872 223,0
4 Районлық мәданият бөлими 1 837 427,0
Соннан
сақлаў қәрежетлери 1 837 424,0
5 Районлық 1-санлы спорт мектеби 4 637 974,0
Соннан
сақлаў қәрежетлери 4 637 974,0
6 Районлық Фермер хожалықлары бухгалтериясы орайы 417 082,0
Соннан
сақлаў қәрежетлери 417 082,0
7 Районлық Абаданластырыў басқармасы 26 695 622,0
Соннан
сақлаў қәрежетлери 17 515 696,0
ишки жоллар 4 000 000,0
8 Районлық иррагация бөлими 2 236 886,0
Соннан
сақлаў қәрежетлери 2 236 886,0
9 Районлық Ветеренария бөлими ҳәм лабораториясы 1 549 745,0
Соннан
сақлаў қәрежетлери 1 549 745,0
10 Жергиликли бюджетлерде ҳәким жәрдемшилериниң усыныслары тийкарында мәҳалле инфраструктурасын жақсылаў ушын 976 213,0
11 Сақлаўлы қор қәрежетлери 194 500,0
12 Пуқаралардың пикири тийкарында қәлиплескен иләжларға жөнелтириў 6 000 000,0
 13 Социаллық көнликпе орайлары. 71 994,0
14 Азатлықтан шеклеў жазасын өтеп болған пуқараларға «дәслепки социалық жәрдем пакети» қәрежетлерине 4 000,0
15 Районлық басқарыў уйымлары 15 532 806,0
Соннан
сақлаў қәрежетлери 15 532 806,0

 

 

2024-жыл ушын район жергиликли бюджетиниң дәраматлары ҳәмде қәрежетлериниң шекленген муғдарлары

 
Қала ҳәм район аты Дәраматлар

(мыӊ.сўм)

Қәрежетлер

(мыӊ.сўм)

1 Кегейли районы 17 804 000,0 126 644 497,0
Жәми 17 804 000,0 126 644 497,0
2024-жыл район жергиликли бюджетлерине ажыратылатуғын тәртипке салыўшы бюджетлерара трансферт муғдары
 
Район аты Тәртипке салыўшы трансфертлер

(мыӊ.сўм)

1 Кегейли районы 108 840 497,0

 

 

 

 

 

 

2024-жыл Кегейли районы ҳәкимлигиниң сақлаўлы қоры муғдары
   
Т/р Аймақлар атамасы Сақлаўлы қорлары муғдары

(мыӊ.сўм)

1 Кегейли районы 1 194 500,0
Кегейли районы район бюджетиниң 2024-жыл ушын жол қойылатуғын ең кем қаржылар муғдары
     
   
Т/р Аймақлар атамасы Муғдар

(мыӊ.сўм)

1 Кегейли районы 843 000,0

 

 

 

Улыўма мәмлекетлик салықларынан Кегейли районы жергиликли бюджетлерине ажыратпалар нормати

 

Қ/с Салық түрлери пайыз
1 Юридикалық шахслардан алынатуғын пайда салығы 0
2 Физикалық шахслардан алынатуғын дәрамат салығы 0
3 Жеке тәртиптеги исбилерменлерден алынатуғын дәрамат салығы 100
4 Жеке тәртиптеги исбилерменлерден алынатуғын қатаң белгиленген салық 100
5 Айланбадан алынатуғын салық 100
6 Акциз салығы бензин, дизел жанылғысы ҳәм газ реализациясынан 0
7 Юридикалық шахслардың мүлкине салынатуғын салық 100
8 Юридикалық шахслардың жер салығы 100
9 Физикалық шахслардың мал-мүлкине салынатуғын салық 100
10 Юридикалық шахслардың жер салығы 100
11 Физикалық шахслардың мал-мүлкине салынатуғын салық 100
12 Физикалық шахслардан алынатуғын жер салығы 100
13 Жер асты байлықларынан пайдаланғанлығы ушын салық (руда емес материаллары) 100
14 Суў ресурсларынан пайдаланғанлық ушын салық (электрстанцияларынан тысқары) 100
15 Суў салығы электрстанциялары бойынша 0
16 Мәмлекетлик бажы 0
17 Жәриймалар 0
18 Жыйымлар 0
19 Мәмлекетлик үлеси болған кәрханаларды меншиклестириўден түсим 50
20 Мәмлекет мүлкин ижараға бериўден түсим 0
21 Физикалық шахсларға тийисли мал-мүлкти ижараға бериўден түсим 100
22 Мәмлекетлик унитар кәрханалардың сап пайдасынан ажыратпа 0
23 Көшпе саўда объектин аукцион саўдалары арқалы өткериўден алынатуғын түсим 0
04.01.2024 15:29:59 37