ХАЛЫҚ ДЕПУТАТЛАРЫ КЕГЕЙЛИ РАЙОНЛЫҚ КЕҢЕСИНИҢ ШЕШИМИ: Кегейли районы халық билимлендириў бөлими баслығының тараўға байланыслы қабыл етилген Президент пәрманлары, қарарлары ҳәм Ҳүкимет қарарларының орынланыўы бойынша әмелге асырылып атырған жумыслары туўралы есабаты ҳаққында.

14.03.2023 10:24:40 125 Баспаға шығарыў

Кегейли районлық халық билимлендириў бөлимине қараслы
жәми 39 билимлендириў мәкемелери бар болып, соннан 38 улыўма орта билим бериў мектеби, 1 “Бәркамал әўлад” балалар мектеби жумыс алып бармақта.

2022-2023-оқыў жылында 1-11-классларда жәми 12641 оқыўшыға 1864 муғәллим тәлим-тәрбия берип келмекте, олардан мағлыўматы бойынша 1728 жоқары мағлыўматлы, 136 орта арнаўлы мағлыўматлы, сыпат қурамы бойынша 181 муғәллим  жоқары категориялы, 403 муғәллим биринши категориялы, 534 муғәллим екинши категориялы,
562 муғәллим қәниге муғәллимлерди қурайды.

2022-2023-оқыў жылында 760 оқыўшы “Бәркамал әўлад” балалар мектебинде шөлкемлестирилген дөгереклерге  тартылған.

2021-2022-оқыў жылында 703 мектеп питкериўшилеринен 11 оқыўшы алтын медал,
2 оқыўшы гүмис медал менен питкерип шыққан, 323 оқыўшы (45,9%) жоқары оқыў орынларына қабыл етилген.

Мектеп китапханаларындағы китап фонды  215345 дана оқыў сабақлықлары,                  3542 дана оқыў методикалық қолланбалар ҳәм 55313 дана көркем әдебиятларды қурайды.

Бөлимге қараслы улыўма орта билим бериў мектеплеринде жәми 642 дана компьютер техникасы, 38 дана ноутбук, 15 дана электрон доска, 40 дана принтер, 38 дана видеопроекторлар бар болып, 38 мектепке оптик талшықлы интернет линиялары тартылып, жоқары тезликте ислеўши интернетке жалғанған.

2022 жыл даўамында билимлендириў мәкемелериниң имаратларына ири оңлаў ҳәм реконструкция жумысларын жүргизиў бойынша бир қатар жумыслар әмелге асырылған.

Атап айтқанда, 13-санлы мектеп имараты ири оңлаўдан шыгарылып, бул жумыслар  ушын 2946 млн. сўм муғдарында, 39-санлы мектеп имараты қапталынан  реконструкция есабынан 12х24 метр  өлшемдеги спорт залы қурып питкерилип, бул ушын 1778 млн. сўм муғдарында, 5-санлы мектеп қапталынан балалар спорт майданшасы қурып питкерилип, бул ушын 400 млн. сўм муғдарында қаржы ажыратылған.

Мектеплерди жаңа оқыў жылына таярлаў мақсетинде жергиликли бюджет қаржылары есабынан бояў материалларын алып бериў ушын 145 млн. сўм муғдарында,         сондай-ақ  8, 12, 23, 34, 35, 38, 41 -санлы мектеплердиң имаратларына жеңил оңлаў жумысларын жүргизиў ушын жәми 5955 млн. сўм муғдарында қаржы ажыратылып, қурылыс-оңлаў жумыслары толығы менен орынланған.

Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.Мирзиёевтың басшылығында 2022 жылдың 28-январьда “Халық билмилендириў системасын жәнеде раўажландырыўда ўәзирлик ҳәм жергиликли ҳәкимликлердиң жуўапкершилигин асырыў бойынша 2022 жылда әмелге асырылатуғын баслы ўазыйпалар”ға бағышланған кеңейттирилген видеоселектор жыйналысында берилген тапсырмалар ҳәм көрсетпелердиң орынланыўын тәмийинлеў, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2020 жыл 6-ноябрьдеги “Өзбекстанның жаңа раўажланыў дәўиринде тәлим-тәрбия ҳәм илим-пән тараўларын раўажландырыў ис-илажлары ҳаққында”ғы ПФ-6108-санлы Пәрманының орынланыўын нәтийжели шөлкемлестириў мақсетинде Кегейли районы халық билимлендириў бөлиминиң 2022 жылда әмелге асырылған жумыслары бойынша есабатын тыңлап ҳәмде  «Жергиликли мәмлекетлик ҳәкимият ҳаққында»ғы Қарақалпақстан Республикасы Нызамының 21-статьясына муўапық Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңеси

Ш Е Ш И М   Е Т Е Д И

  1. Кегейли районы халық билимлендириў бөлими баслығы Қ.Бекимбетовтың тараўға байланыслы қабыл етилип атырған Президент пәрманлары, қарарлары ҳәм Ҳүкимет қарарларының орынланыўы бойынша 2022 жылда әмелге асырылған жумыслары туўралы есабаты мағлыўмат ушын қабыл етилсин.
  2. Кегейли районы ҳәкимлиги (М.Ниязов, З.Мамбеткаримов), Кегейли районы халық билимлендириў бөлими (Қ.Бекимбетов):

– 2022-2023 оқыў жылында райондағы  барлық улыўма орта билим бериў мектеплеринде тәлим-тәрбия жумысларын нәтийжели шөлкемлестириўди жәнеде раўажландырыў;

– республика бюджети ҳамде жергиликли бюджет қаржылары есабынан жаңадан қурылып атырған қурылыс объектлериндеги қурылыс-оңлаў ҳәмде реконструкция жумысларының өз ўақтында орынланыўын қадағалаў;

– тийисли шөлкемлер менен биргеликте мектеплерде жаслар ортасында “Заковат” интеллектуал ойынларын шөлкемлестириў;

– атқарыўшылық интизамын беккемлеў, улыўма билим бериў мектеплериниң 1-4 класс оқыўшыларын бийпул аўкатландырыў бойынша сыпатлы хызмет көрсетилиўин тәмийинлеў жумысларын қадағалаўға алыў, тараў хызметкерлерин хошаметлеў бойынша айқын илажлар белгилеў;

– мектеплердеги бос турған жумыс орынларын турақлы түрде қадағалаўға алып, оларды тәжирийбели қанигелер менен тәмийинлеў бойынша зәрүр илажлар белгилеў;

– мектеплердиң материаллық-техникалық базасын ҳәм инфраструктурасын жақсылаўға итибарды еледе күшейттириў;

– инталы мектеп оқыўшыларының түрли дөгереклерге, соннан балалар музыка ҳәм көркем-өнер ҳәмде балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектеплерине қамтып алыў бойынша ис-илажлар дәстүрлерин ислеп шығыў;

– оқыўшыларды келеси турмысқа таярлаў ҳәм оларға өз билим ҳәм көнликпелеринен әмелиятда нәтийжели пайдаланыўды үйретиў бойынша  тәжирийбе талапнамаларын класслар кесиминде ислеп шығыў;

– барлық улыўма орта билим бериў мектеплеринде санитария нормалары ҳәмде қағыйдаларына әмел етиўи бойынша күнлик қадағалаўды орнатыў;

– мектеп питкериўшилериниң жоқары билим ийелеўи ушын жоқары оқыў орынларына қамтылыўын күшейттириў бойынша айқын ис-илажлар ислеп шыққан ҳалда тәсиршең қадағалаў орнатыў жумысларын әмелге асырыў;

– пәнлерди өзлестириўи төмен болған оқыўшыларды өзлестириўи бойынша турақлы түрде қадағалаў алып барыўды жолға қойыў;

– оқыў процессинде тәртиби қанаатландырарсыз болған оқыўшылар менен жақыннан ислесиў, олардың ата-аналары ҳәмде мәҳәлле жәмийетшилик кеңеси менен биргеликте турақлы түрде түсиндириў жумысларын алып барыў;

– мектеплердиң 10-11 класс оқыўшыларына кәсип-өнер үйретиў бойынша жумысларының улыўма орта билимлендириўдиң мәмлекетлик билимлендириў стандартларына ҳәм мектептен тыс билимлендириўге қойылатуғын мәмлекетлик талапларға муўапық алып барылыўын тәмийинлеў;

– улыўма билимлендириў мәкемелеринде шет тиллерин үйретиўдиң нәтийжелилигин тәмийинлеў, оқыўшыларды кәсип-өнерге бағдарлаў ҳәм мийнет билимлендириўин жақсылаў бойынша комплекс ис-илажларды әмелге асырыыў;

– оқыў-тәрбия процессине оқыўшылардың оқыў-психологиялық ҳәм физикалық жүклемелерин мақулластырыўды есапқа алған ҳалда оқытыўшының заманагөй оқытыў усылларын, жаңа педагогикалық ҳәм хабар технологияларды ҳәмде тәлим-тәрбияның нәтийжели формалары ҳәм усылларын енгизиў;

– сабақ бериў процесслерин мазмун ҳәм сыпат тәрепинен халық аралық талапларға жуўап беретуғын, алдыңғы педагогикалық ҳәм хабар-коммуникация технологияларын қолланған ҳалда жаңаланған оқыў режеси ҳәм дәстүрлерге муўапық шөлкемлестириў;

– физикалық жақтан раўажланыўында түрли дефектлери бар болған ҳәмде емлениў ҳәм саўалландырыўға мүтәж балалардың социаллық кепилликлерин тәмийинлеўши ис-илажлардың нәтийжелилигин жәнеде асырыў, олардың тәлим-тәрбия алыўлары ушын тийисли орталықты жаратыў;

– улыўма билим бериў мектеплери ҳәм мектептен тыс билимлендириў мәкемелери тәрепинен мәмлекетлик тәлим стандартлары ҳәм талапларының орынланыўы үстинен системалы түрде мониторинг алып барыў;

– халық билимлендириў мәкемелеринде бюджет қаржыларынан мақсетли ҳәм нәтийжели пайдаланыў ҳәмде бюджет тәртибине әмел етилиўин тәмийинлеў;

– оқыўшылар ҳәм педагоглардың дөретиўшилик жумысларын ҳәр тәреплеме раўажландырыў ушын зәрүр шарт-шараятлар жаратыў мақсетинде мектеплердиң илимий-өндирислик, дөретиўши бирлеспелер бөлимлери, мәҳәллелер ҳәмде басқада жәмийетлик шөлкемлер менен өз-ара бирге ислесиўин жолға қойыў;

– халық билимлендириў мәкемелеринде имарат ҳәм объектлерден нәтийжели пайдаланыў жумысларын муўапықластырыў ҳәм мониторингин алып барыў ўазыйпалары жүклетилсин.

  1. Кегейли районы халық билимлендириў бөлими (Қ.Бекимбетов) халық билимлендириў мәкемелери басшылары менен биргеликте:

– билимлендириў мәкемелериниң жумысларын Өзбекстан Республикасының “Билимлендириў ҳаққында”ғы Нызамының ҳәмде  тараўға тийисли қабыл етилип атырған Президент пәрманлары, қарарлары ҳәм Ҳүкимет қарарларының, сондай-ақ Өзбекстан Республикасы мектепке шекемги ҳәм мектеп билимлендириў министрлигиниң буйрыклары талаплары тийкарында шөлкемлестирилиўин тәмийинлеў;

– улыўма орта билим бериў мектеплериниң педагогикалық кенеси жумысын талап дәрежесинде шөлкемлестириў, бунда тәлим-тәрбия процессин шөлкемлестириў ҳәм жетилистириў мәселелерине айрықша итибар қаратыў;

– муғәллимлердиң билимин турақлы түрде жетилистирип барыў, олардың дөретиўшилик басламаларын раўажландырыў, тәлим ҳәм тәрбия процессинде илим-пән жетискенликлерин ҳәм алдыңғы педагогикалық тәжирийбелерди енгизиў мәселелерине айрықша итибар қаратыў;

– улыўма орта билим бериў мектеплериниң директорларының билимлендириў мәкемесиниң жумысын жетилистириў бойынша әмелге асырылып атырған жумыслары, бюджет қаржыларынан мақсетли ҳәм нәтийжели пайдаланыў туўралы есабатын педагогикалық кеңеси мәжилисинде турақлы түрде еситиўди жолға қойыў;

– жәмийетлик шөлкемлер ҳәм ата-аналар менен бирге ислесиў жумысларын талап дәрежесинде шөлкемлестириў ҳәм жолға қойыў бойынша айқын илажлар белгилеў тапсырылсын;

– Кегейли районы халық билимлендириў бөлими (Қ.Бекимбетов) ҳәр шеректиң жуўмағы менен усы шешимниң орынланыўы бойынша әмелге асырылып атырған жумыслары туўралы Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңесине есабат киритип барыў ўазыйпалары жүклетилсин.

  1. Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңесиниң билимлендириў, ден саўлықты сақлаў, мәденият, спорт, социаллық қорғаў, жаслар сиясаты, ҳаял-қызлар ҳәм гендер теңлик мәселелери бойынша турақлы комиссиясы (Б.Искендеров) Кегейли районы халық билимлендириў бөлими (Қ.Бекимбетов) менен биргеликте жыл даўамында тараўға тийисли рейтинг көрсеткишлери пәс болған улыўма орта билим бериў мектеплериниң жумысларын үйренип шығыў, үйрениў нәтийжелери бойынша мағлыўматларды Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңесиниң сессиясына талқылаўға киритип барсын.

5 Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңесиниң депутатлары өз округи аймагындағы мектеплерде тәлим-тәрбия жумысларының барысына системалы түрде депутатлық қадағалаўын алып барсын.

  1. Усы шешимниң орынланыў барысын қадағалаў Халық депутатлары Кегейли районлық Кеңесиниң билимлендириў, ден саўлықты сақлаў, мәденият, спорт, социаллық қорғаў, жаслар сиясаты, ҳаял-қызлар ҳәм гендер теңлик мәселелери бойынша турақлы комиссиясы баслығы Б.Искендеровқа жүкленсин.

     

14.03.2023 10:24:40 126