Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими системасын реформалаў бойынша 2022-жыл раўажландырыў ЖОЛ КАРТАСЫ

19.02.2022 11:43:12 1303 Баспаға шығарыў

Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими системасын реформалаў бойынша 2022-жыл раўажландырыў ЖОЛ КАРТАСЫ

Қ/с Ис-иләжлар Әмелге асырыў

механизми

Орынлаў мүддети Талап етилетуғын қаржы (сўм) Қаржыландыр-ыў дереги Жуўапкерлер
I.  Билимлендириў сапасын асырыў бағдары
Улыўма билим бериў мектеплериниң шет тили бойынша пән оқытыўшыларын илимий тәжирийбе көнликпелерин раўажландырыў бойынша оқыўын шөлкемлестириў. 1. Шет тили бойынша пән оқытыўшыларын оқытыў иләжлары режесин ислеп шығыў ; 

 2. Шет тиллерди ғалабаластырыў агентлиги менен шерикликте оқытыўшылар ушын оқыў -семинарлар курсларын шөлкемлестириў;  

 3. Шет тили оқытыўшылары ҳәм барлық пән оқытыўшылары арасында шет тили  бойынша көрик-таңлаў шөлкемлестириў ҳәм жеңимпаз болған оқытыўшыларды хошаметлеў.

2022 – жыл

март

2022 – жыл

март

2022 – жыл

Март-апрель 

Жойбар тийкарында Жергиликли бюджет есабынан Кегейли районлық қаржы бөлими,   районлық халық билимлендириў бөлими
Улыўма билим бериў мектеплеринде анық ҳәм тәбийий пәнлерден сабақларды нәтийжели шөлкемлестириў ушын көргизбели макетлар менен тәмийинлеў. 1. Анық ҳәм тәбийий пәнлер бойынша улыўма билим бериў мектеплерине зәрүр болған көргизбели макетлер дизимин қәлиплестириў ҳәм тастыйықлаў ; 

 2. Анық ҳәм тәбийий пәнлер бойынша улыўма билим бериў мектеплериниң көргизбели макетлерге болған зәрүрлигин анықлаў ; 

 3. Мүтажликтен келип шығып көргизбели макетлер сатып алыныўын тәмийинлеў ҳәм жеткерип бериў.

2022 – жыл

Март

2022 – жыл

Апрель

2022 – жыл

май

Жойбар тийкарында Жергиликли бюджет қаржылары Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими,  улыўма орта билим бериў мектеплери  
Райондағы улыўма билим бериў мектеплери оқытыўшы ҳәм оқыўшыларын ТИМСС (4- ҳәм 8- класс оқыўшыларының математика ҳәм тәбийий бағдардағы пәнлерден өзлестириў дәрежесин баҳалаў ),  ПИСА (15 жаслы оқыўшылардың оқыў, математика ҳәм тәбийий пәнлерден саўатлылығын баҳалаў ) халық аралық баҳалаў бағдарламаларында қатнасыўға аймақтағы таяныш мектеплер базасында таярлаў бойынша әмелий шынығыўлар менен барлық мектеплерди тартыў. 1. Улыўма билим бериў мектеплери оқыўшыларының оқыў,  математика ҳәм тәбийий пәнлер жөнелисинде саўатлылығын баҳалаў ; 

 2. Оқыўшылардың алған билимлерин әмелиятта қоллай алыў қәбилетин раўажландырыў ; 

 3. Халық аралық изертлеўлер шеңберинде билим сапасын баҳалаў методикасы ҳәм технологияларын таяныш мектеплер негизинде нәтийжели пайдаланыў.

 4. А. Авлоний илимий-изертлеў институтының халық аралық баҳалаў бағдарламаларына таярлаўшы stesting.uz  платформасы арқалы райондағы мектеп оқыўшыларын ПИСА,  ПИРЛС, ТИМСС онлайн таярлық сынақларында қатнасыўын тәмийинлеў.

2022 – жыл

Февраль-май

турақлы

турақлы

2022 – жыл

февраль-май

Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими,  улыўма орта билим бериў мектеплери  
“Инновация идеялары – билим сапасы ушын”,  “Абитуриент штабы-мектеп босағасында”, “Интернет ҳәм билим”,  “Инновациялық дидактика”, “Қәбилетлилер арасында қәбилетли жулдызлары”,  “Тәрбия оқыўшылар ойында”, “Нәтийжели методикалық қолланба ата-ана ҳәм оқыўшы нәзеринде” бағдарларында әмелий семинарлар шөлкемлестириў.  Тастыйықланған жоба график тийкарында оқыўшыларға тәжирийбели педагогларды қосқан ҳалда шеберлик -сабақларын шөлкемлестириў. 2022 – жыл

Апрель-октябрь

Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими
Оқыўшыларда жазба саўатлылық 

 ҳәм логикалық пикирлеў көнликпелерди қәлиплестириў. 

1. Оқыўшыларда жазба саўатлылық ҳәм логикалық пикирлеў көнликпелерди қәлиплестириў мақсетинде пән (математика,  ана тили) дөгереклери нәтийжелилиги системасын жетилистириў; 

 2. 5-11 класс оқыўшылар ушын диктант текстлери ҳәм математикадан жазба жумыс материалларын таярлаў ҳәм де сынақтан өткериў; 

     3. Алынған нәтийжелерди анализ қылыў ҳәм оқыўшылар менен бослықлар үстинде ислеў саатларын шөлкемлестириў.

2022 – жыл

Март

2022 – жыл

апрель

2022 – жыл

май

Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими,  улыўма орта билим бериў мектеплери  
Педагогларды заманагөй оқытыў методикасы,  атап айтқанда жаңа Миллий оқыў бағдарламасы тийкарында маманлығын асырыў. 1. Миллий оқыў бағдарламасы тийкарында арнаўлы видеокурслар жәрдеминде педагоглар маманлығын асырыў.

 2. Платформа арқалы басқышпа-басқыш оқытыўшылар маманлығын асырыў.

 3. Устаз -шәкирт мектебин шөлкемлестирген ҳалда әмелиятта жас қәнигелерге тийисли оқыўларды турақлы шөлкемлестирип  барыў.

реже тийкарында 

турақлы

Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими
Улыўма билим бериў мектеплери қуўатын турақластырыў 1. Барлық улыўма билим бериў мектеплерин қуўатынан пайдаланыў дәрежесин үйрениў,  қуўатынан жоқары болған улыўма билим бериў мектеплерди анықлаў ҳәм дизимин қәлиплестириў. 2022 – жыл

Март

Есап санақларға тийкар Жергиликли бюджет қаржылары Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими
“Ең жақсы методикалық усыныс ҳәм қолланба” көрик-таңлаўын шөлкемлестириў. 1. Улыўма билим бериў мектеплеринде пән оқытыўшыларының ис тәжирийбесин үйрениў ҳәм ен жайдырыўға усыныс етиў.

 2. Үйрениў нәтийжелеринен келип шығып пән оқытыўшыларының ис тәжирийбесин район ҳәм республика көлеминде ен жайдырыў.

 3. Алдыңғы,  тәжирийбели ҳәм жумыс тәжирийбеси ен жайдырылған пән оқытыўшылары ортасында “Ең жақсы методикалық усыныс ҳәм қолланба” көрик-таңлаўын өткериў.

 4. “Ең жақсы методикалық усыныс ҳәм қолланба” таңлаўында усыныс етилген оқыў -методикалық қолланбаларды улыўма билим бериў мектеплеринде әмелиятта пайдаланыў.

2022 – жыл

Июнь 

2022 – жыл

Ҳәр шеректе бир мәрте

2022 – жыл

май

турақлы

Есап санақларға тийкар Жергиликли бюджет есабынан Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими
9. Педагог кадрлар потенциалын асырыў ҳәм кәсиплик шеберлигин раўажландырыў 1. Категорияға ийе болмаған педагогларды анықлаў ҳәм дизимин қәлиплестириў.

 2. Категорияға ийе болмаған педагог кадрларды 2022 жыл педагоглар аттестациясына тартыў.

 3. Район халық билимлендириў бөлиминиң пән бағдарлары бойынша пән методистлерин қамтып алған ҳалда,  аттестацияға тартылған педагог кадрлар ушын методикалық әмелий оқыў -семинарларын шөлкемлестириў.

2022 – жыл

февраль

2022 – жыл

феврал-март

Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими,  улыўма орта билим бериў мектеплери менен биргеликте
10. Районда тараў басшылары,  оқыўшы ҳәм оқытыўшылар өз-өзин баҳалап,  ғәрезсиз тәризде өз билимлерин асырып барыўы ушын мәнзилли оқыў методикалық семинарларын шөлкемлестириў.  Онлайн ҳәм офлайн тәризде оқыў методикалық семинарларын шөлкемлестириў

 Бунда : 

 оқытыўшылар өз билиминдеги бослықларды толтырып барыў ҳәм олардың үзликсиз маманлығын асырыў ; 

  усы педагог кадрларды аттестацияға таярлаў ;

2022 – жыл

Февраль

Турақлы 

Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими,  улыўма орта билим бериў мектеплери менен биргеликте
II.  Кадрлар потенциалын асырыў бағдары
11. Билимлендириў сапасын асырыў ушын шет ел қәнигелерди тартыў. 1. Анық ҳәм тәбийий пәнлер ҳәм де шет тиллер бойынша кеминде 2 шет ел қәниге (методист,  оқытыўшы ) ни жергиликли бюджет қаржлары есабынан тартыў ҳәм оларға барлық шәрт-шәраятларды тәмийинлеў.

 2. Бунда,  тартылатуғын қәнигелердиң сапа дәрежесин тәмийинлеў мақсетинде олардың дизимин Халық билимлендириў министрлиги менен келисиў.

2022/2023 оқыў жылына шекем Есап санақларға тийкар Жергиликли бюджет есабынан Район ҳәкимлиги районлық халық билимлендириў бөлими
12. Ең маман ҳәм тәжирийбели оқытыўшыларды анықлаў.  Маман ҳәм тәжирийбели оқытыўшыларды анықлаў.

 Бунда,  алдыңғы пед-технологияларды әмелдеги жетип атырған, – билим сапасын асырыўға үлесин қосып атырған,  оқыўшылары жоқары билим көрсеткишлерине ерискен оқытыўшылар арасынан таңлап алынады 

 Дизими қәлиплестирилген оқытыўшыларды Халық билимлендириў министри фондынан қосымша хошаметлеў ушын усыныс етиў.

2022 – жыл
1 апрелдан бошлаб
Есап санақларға тийкар Халық билимлендириў министрлиги фонды Мектеп билимлендириўин жетилистириў бойынша районлық кеңеси 
13. Оқытыўшыларды индивидуал бағдарламалар арқалы маманлығын асырыў.  1. Баҳалаў нәтийжелери тийкарында ҳәр бир оқытыўшыны 7 компетенция бойынша билим ҳәм педагогикалық шеберлигин асырыўға қаратылған индивидуал билимлерди жетилистириў курсына тартыў ; 

 2. Билимлерди жетилистириў курсларын “Үзликсиз кәсиплик тәлим” электрон платформасы арқалы әмелге асырыў.

2022 – жыл
апрель-май 
Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими 
14. Райондағы жәми категориясыз педагоглар үлесин 50 проценттен 30 процентке кемейтиў.  1. Тазадан жумысқа қабыл етилген категориясыз педагогларды әмелдеги оқыў жылының март -май айларындағы педагог кадрлар аттестациясына өз қәлеўи менен нәўбеттен тысқары аттестацияға тартыў ; 

 2. Пәнлер кесиминде педагог кадрлар аттестациясы илимий тәжирийбе тест сынаўларына таярланыў топарларын шөлкемлестириў

2022 – жылмарт-май

2022 – жыл

март-ноябрь

Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими 

 

15. Орта арнаўлы мағлыўматлы оқытыўшылардың үлесин 8,4 проценттен 3 процентке кемейтиў.  2022 жылда 159 орта арнаўлы мағлыўматлы оқытыўшылардың 80 

 педагогты педагогикалық бағдардағы жоқары оқыў орынларына оқыўға тартыў бойынша үгит-нәсиятлаў жумысларын алып барыў.

2022 – жыл

июнь-август

Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими 
16. Улыўма билим бериў мектеплери директорлары ушын мақсетли көшпели оқыў -семинарларын шөлкемлестириў.  1. Ҳәр айдың екинши ҳәптесинде район халық билимлендириў бөлиминиң усыныслары тийкарында оқыў семинар темалары ҳәм өткерилетуғын билимлендириў мәкемелери дизимин таярлаў ; 

 2. Ҳәр айдың соңғы шембисинде халық билимлендириў бөлими баслығы басшылығында улыўма билим бериў мектеплери директорларының мақсетли оқыў семинарларын өткериў.

Реже тийкарында

ҳар ой

Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими 
III.  Жаслар руўхыйлығын көтериў бағдары
17. Улыўма орта билим бериў мектеплеринде оқыўшылардың ишки тәртип ҳәм әдеп-икрамлылық қағыйдаларына әмел етиў бойынша ата-аналар жуўапкерлигин асырыў.  1. Ишки тәртип ҳәм әдеп-икрамлылық қағыйдалары бойынша ҳәр бир ата-ананы таныстырыў.

 2. Мектептиң ишки тәртип ҳәм әдеп-икрамлылық қағыйдалары нызамын оқыўшылар арқалы ата-аналарға жеткериў.

 3. Ишки тәртип ҳәм әдеп икрамлылық қағыйдаларына әмел етпеген хызметкер ҳәм оқыўшыларға қағыйдада белгиленген тәртипте кескин шара көрип барыўды тәмийинлеў.

2022 – жыл

февраль

2022 – жыл

март-апрель

Турақлы

Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими, улыўма орта билим бериў мектеплери
18. Эстрада қосықшылары менен концерт бағдарламаларын шөлкемлестириў.  Район ҳәкимлиги тәрепинен жаслар ҳәм мектеп оқыўшылары ушын Наўрыз ҳәм Ғәрезсизлик байрамлары қарсаңында эстрада қосықшылары менен ушырасыў ҳәм концерт бағдарламаларын шөлкемлестириў. 2022 – жыл

Март-август

Район ҳәкимлиги
19. θзбекстан жазыўшылар аўқамы Қарақалпақстан Республикасы бөлими тәрепинен “Китапқумарлық” иләжларын шөлкемлестириў.  1. Мектеплерде “Китапқумарлық” иләжларын өткериў графигини тастыйықлаў.

 2. Белгили жазыўшылар ҳәм  шайырларды график тийкарында мектеплерде ушырасыўларын шөлкемлестириў.

 3. Таңлаўда белсене қатнасқан оқыўшыларды хошаметлеў.

График тийкарында Хисоб китоблар асосида Жергиликли бюджет қаржылары Кегейлит районлық халық билимлендириў бөлими,

Районлық руўхый-ағартыўшылық орайы

20. Оқыўшы жаслар арасында “Ҳәким кубогы” “Зийреклик” интеллектуал ойынын өткериў.  1. “Ҳәким кубогы” “Зийреклик” интеллектуал ойынын өткериў нызамын тастыйықлаў 

 2. “Зийреклик” интеллектуал ойынының мектеп,  район басқышын өткериў.

 3. “Зийреклик” интеллектуал ойынында жеңимпаз болған оқыўшыларды мүнәсип хошаметлеў.

2022 – жыл

март

 

2022 – жыл

апрель

2022 – жыл

май

Есап санақларға тийкар Жергиликли бюджет қаржылары есабынан Кегейли районлық қаржы бөлими, халық билимлендириў бөлими, Жаслар агентлиги районлық бөлими
21. Оқыўшыларда Ўатанға муҳаббат сезимин қәлиплестириў мақсетинде “Ўатансүйиўшилик” сабақларын шөлкемлестириў.  1. Оқыўшыларды полигонларда әскерий-дала шынығыўлары ҳәм де шабандозлар мектебине тартыў ис-иләжлар режесин тастыйықлаў.

 2. Жоба тийкарында белгиленген орынларда мектептиң жасларды шақырыққа шекемги таярлаў пәни оқытыўшылары қатнасыўында,  миллий гвардия, қорғаныў, ишки ислер бөлими менен биргеликте сабақларды шөлкемлестириў.

Реже тийкарында Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими,

миллий гвардия, қорғаныў, ишки ислер бөлимлери

22. Оқыўшылар арасында “Журтым тарийхын үйренемен” иләжын өткериў.  1. Оқыўшылар арасында “Журтым тарийхын үйренемен” иләжларын өткериў бойынша қағыйданы ислеп шығыў ҳәм тастыйықлаў.

 2. Улыўма билим бериў мектеплериниң 7-9 класс оқыўшылары арасында шығармалар таңлаўын өткериў.

3. Шығармалар таңлаўында жеңимпазларын ҳәм белсене қатнасыўшыларды сыйлықлаў 

2022 – жыл ноябрь

2022 – жыл декабрь

Есап санақларға тийкар Жергиликли бюджет қаржылары есабынан Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими,

миллий гвардия, қорғаныў, ишки ислер бөлимлери

23. Билимлендириў мәкемелеринде “Жаслар ҳәм нураныйлар” ушырасыўларын шөлкемлестириў.  1. Билимлендириў мәкемелеринде “Жаслар ҳәм нураныйлар” ушырасыўлары графигин тастыйықлаў.

 2. График тийкарында ҳәр бир мектепте Мәҳәллелерде абырай -итибарға ийе,  ўатан алдында садық мийнет еткен нураныйлар менен ушырасыўларды шөлкемлестириў

Реже тийкарында Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими,

Мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллап қуўатлаў бөлими, Руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық орайы, Нураный фонды районлық бөлими  

24. Оқыўшы -жаслар тәрепинен жүз бериўи мүмкин болған ҳуқықбузарлықлар ҳәм жынаятшылықтың алдын алыў бойынша жумысларды мәнзилли шөлкемлестириў.  1. 2021 жылда оқыўшылар тәрепинен әмелге асырылған жынаятлар саны асқан аймақларда жынаятшылық ҳәм хуқықбузарлықтың алдын алыўға қаратылған прокуратура,  ишки ислер ҳәм де халық билимлендириў бөлими менен биргеликте “Жол карта” ислеп шығыў ҳәм тастыйықлаў.

 2. “Жол карта” орынланыўы бойынша ҳәр шеректе бир мәрте додалаўды шөлкемлестириў.

 3. Ҳәр бир мектепте ҳәптениң пийшемби-профилактика күнинде ИИБ хызметкерлери менен биргеликте “Қатнас” ҳәм жынаятшылықтың алдын алыў бойынша түрли иләжларды өткериў.

2022 – жыл

февраль
 

2022 – жыл

ҳәр шеректе

 

2022 – жыл

ҳәр айдың ақырғы 10 күнлигинде

Кегейли районлық  ИИБ,

Районлық халық билимлендириў бөлими

25. Оқыўшыларды Ўатансүйиўшилик руўхында тәрбиялаў мақсетинде “Жалолиддин Мангуберди,  Әмир Темур, Алишер Науайы, Заҳириддин Муҳаммед Бобур даўамшылары”, “Мен ўатан қорғаўшысыман” сыяқлы шығармалар ҳәм көрик-таңлаўларды шөлкемлестириў . 1. Көрик-таңлаўлар қағыйдаларын ислеп шығыў ҳәм тастыйықлаў.

 2. Таңлаўларды мектеп,  район көлеминде шөлкемлестириў.

 3. Ҳәр бир басқыш бойынша жеңимпаз деп табылған жасларды хошаметлеў иләжларын көриў.

2022 – жыл

февраль-

апрель

Есап санақларға тийкар Жергиликли бюджет қаржылары Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими
26. Улыўма орта билим бериў мектеп оқыўшы – жаслары менен белгили спортшылар,  жазыўшы ҳәм шайырлар, мәденият хызметкерлери қатнасыўындағы дөретиўшилик ушырасыўларды шөлкемлестириў.  1. Халық билимлендириў,  Мәденият, Туризм ҳәм Спорт бөлимлери ҳәм де Жазыўшылар аўқамы шериклигинде ушырасыўлар графигини тастыйықлаў.

 2. Дөретиўшилик ушырасыўларға бирге ислесиўши шөлкемлер тәрепинен белгили спортшы,  шайыр ҳәм жазыўшылар қатнасыўын тәмийинлеў.

 3. Мектеп оқыўшыларын дөретиўшилик ушырасыўларға тартыў ҳәм ушырасыў шөлкемлестириў ушын шәрт-шараятлар жаратыў.

2022 – жыл

февраль


реже тийкарында

реже тийкарында

Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими, районлық спорт ҳәм туризмди раўажландырыў бөлими, 

районлық мәденият бөлими 

27. “Жаҳолатга қарши маърифат” сүрени астында районлық прокуратура,  қорғаныў, миллий гвардия бөлимлери менен биргеликте тәрбиясы аўыр ҳәм ишки қадағалаўда турыўшы оқыўшылар қатнасыўында әскерий-Ўатансүйиўшилик руўхындағы иләжларды өткериў.  1. Иләжларды өткериў бойынша бағдарлама ислеп шығыў ҳәм тастыйықлаў.

 2. “Жаҳолатга қарши маърифат” темасында шығармалар ҳәм сүўретлер таңлаўын өткериў.

 3. Оқыўшылар арасында спорт ҳәм әскерий жарысларды шөлкемлестириў.

 4. Таңлаў ҳәм жарыс жеңимпазларды хошаметлеў.

2022 – жыл

май

Есап санақларға тийкар Қәўендерлер, бюджеттен тысқары қаржылары Миллий гвардия районлық бөлими, руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық орайы, 

Районлық халық билимлендириў бөлими 

28. Оқыўшы -жасларда телефоннан, интернеттен пайдаланыў көнликпелерин қәлиплестириў.  1. Класс басшылары тәрепинен ата-аналарға мектеп аймағында телефоннан қандай пайдаланыў мүмкинлиги ҳаққында мағлыўматлар бериў.

 2. 1-4 класс оқыўшылары ушын “Интернет не”,  5-11 класс оқыўшылары ушын “Интернет, социал тармақлар ҳәм олардың жасларға унамсыз тәсири“ темаларында сәўбетлесиў ҳәм  ашық тәрбиялық саатларды шөлкемлестириў.

 3. Информатика сабақларында интернеттеги түрли қәўиплер,  социал тармақлардағы түрли кеўил ашар сайтлар, соның менен бирге,  интернеттен пайдаланыў мәденияты ҳаққында түсиндириў жумысларын алып барыў.

– жыл даўамында Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими, улыўма орта билим бериў мектеплери
29. “Қызларжан” оқыўшы -қызлар форумының район басқышын өткериў.  1. Районда “Қызларжан” оқыўшы -қызлар форумын өткериў бойынша иләжлар бағдарламасын ислеп шығыў ҳәм тастыйықлаў.

 2. Бағдарлама тийкарында Форумды жоқары дәрежеде шөлкемлестириў.

 2. Форум шеңбериндеги жойбарлар жеңимпаз оқыўшыларын республика басқышында қатнасыўын тәмийинлеў.

 3. Жеңимпаз ҳәм белсене қатнасыўшыларды мүнәсип сыйлықлаў.

2022 – жыл

Сентябрь- октябрь

Есап санақларға тийкар Ҳомийлар, бюджетдан ташқари маблағлар Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими, Мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллап қуўатлаў бөлими
30. Улыўма билим бериў мектеплериниң жоқары класс оқыўшылары ушын Ўатансүйиўшилик саатларын үзликсиз өткерилиўин тәмийинлеў    1. Ўатансүйиўшилик саатларын өткериў жоба -кестесин тастыйықлаў.

 2. Ўатансүйиўшилик саатларын өтиўдиң методикалық бағдарын ислеп шығыў.

 3. ИИБ,  прокуратура,  қорғаныў бөлими,  әскерлерди тартқан ҳалда улыўма билим бериў мектеплеринде Ўатансүйиўшилик саатларын өтиўди енгизиў..

2022 – жыл март -декабрь Кегейли районлық ИИБ, Прокуратура, Қорғаныў бөлими,

 халық билимлендириў бөлими, Жаслар агентлиги 

31. Улыўма билим бериў мектеплери оқыўшылары арасында “Жас шегарашы” жарысларын шөлкемлестириў    1. Бирге ислесиўши шөлкемлер менен қоспа буйрық таярлаў.

 2. Жарысларды өткериў бойынша әмелий-методикалық семинар шөлкемлестириў.

 3. Барлық мектеплерде таярлық жумысларын шөлкемлестириў.

 4. Район басқышын өткериў.

2022 – жыл

Март

Апрель

Апрель

Май

Жаслар агентлиги, қорғаныў бөлими менен биргеликте
32. Улыўма билим бериў мектеплери оқыўшылары ортасында “Жас қутқарыўшы” жарысларын шөлкемлестириў   

.

1. Бирге ислесиўши шөлкемлер менен қоспа буйрық таярлаў.

 2. Жарысларды өткериў бойынша әмелий-методикалық семинар шөлкемлестириў.

 3. Барлық мектеплерде таярлық жумысларын шөлкемлестириў.

 4. Район басқышын өткериў

2022 – жыл

Март

Апрель

Апрель

Май

Жаслар агентлиги, ФВБ бөлими менен биргеликте
IV.  “5 әҳмийетли баслама”ны енгизиў бағдары
33. Оқыўшыларды Ўатансүйиўшилик,  ўатанға садықлық руўхында тәрбиялаў ҳәм әскерий тараўларға қызықтырыў.  9 -11-класс оқыўшыларын кәсиплик бейимлигин анықлаў ҳәм де әскерий тараўларға қызықтырыў мақсетинде әскерий бөлимлерге таныстырыў экскурсияларын шөлкемлестириў. Турақлы Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими
34. Билимлендириў мәкемелеринде спорт дөгереклери жумысларын жәнеде жетилистириў    1. Балалар ҳәм өспиримлер спорт мектеплерин олар жайласқан аймақтағы мектеплерге бириктириў графигин ислеп шығыў.

 2. Балалар ҳәм өспиримлер спорт мектеплери ҳәм де бириктирилген мектеплер ортасында шериклик жол картасын ислеп шығыў.

 3. Жол картасы тийкарында искерликти жолға қойыў,  жасларды көбирек спортқа тартыў иләжларын көриў.

Февраль

Март

турақлы

Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими,

Кегейли районлық спорт ҳәм туризмди раўажландырыў бөлими

35. Мектеплерде ойын,  театр, сүўретшилик бағдарларында дөгереклер ҳәм көркем ҳәўескерлик жәмәәтлерин шөлкемлестириў    1. Тийисли пән оқытыўшылары,  орынлардағы мәденият бөлимлери,  район руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық орайлары,  жазыўшылар аўқамы тәрепинен мектеплерде бул бағдардағы дөгереклер искерлиги жолға қойылады.

 2. Бәркәмал әўлад балалар мектеби дөгерек басшылары тәрепинен ойын,  театр, сүўретшилик бағдарларында тармақ дөгереклерин шөлкемлестириледи.

Февраль-март Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими Руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық орайы 
36. Улыўма билим бериў мектеплери китапханаларын санлы технологиялары менен үскенелеў бойынша 2023-2026 жылларға мөлшерленген бағдарлама ислеп шығыў    Халық билимлендириў бөлими тәрепинен усыныс етилген дизимге муўапық улыўма орта билим бериў мектеплери китапханалары ушын қосымша оқыў залларын шөлкемлестириў; 

 барлық улыўма орта билим бериў мектеплери китапханаларында Wi-Fi зоналарын шөлкемлестириў; 

 туўысқан халықлар  тиллеринде оқытылатуғын улыўма орта билим бериў мектеплери китапхана фонды ушын өзбек миллий әдебиятларын туўысқан халықлар  тиллерде аўдарма етилген әдебиятлар менен толтырыў.

2022-2023 – жыллар Жойбар тийкарында Халқ таълими вазирлиги ва Жергиликли бюджет қаржылары Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими
37. Мәҳәллелерде мәдений,  спорт ҳәм китапханлық иләжларын шөлкемлестириў    Мәҳәлледеги жаслар жетекшилери тәрепинен мектеплерде сабақтан тысқары ўақытта,  жарыс, концерт, китапқумарлық, “Зийреклик” ҳәм басқа интеллектуаллық ойынларды Мәҳәлле деги жаслар ушын шөлкемлестириў. – жыл
даўамында
Есап санақларға тийкар Жергиликли бюджет қаржылары Мәҳәлле ҳәм шаңарақты қоллап қуўатлаў бөлими
Миллий гүрес жарысын шөлкемлестириў.  1. Миллий гүрес бағдары бойынша “Район ҳәкими кубогы” жарысын өткериў бойынша қағыйданы тастыйықлаў.

 2. Жарыстың мектеплер кесиминде саралаў басқышын өткериў.

 3. Жарыстың район басқышын өткериў.

 4. Жарыс жеңимпазларын сыйлаў мәресимин шөлкемлестириў.

2022 – жыл

Сентябрь-октябрь

Хисоб- китоблар асосида Жергиликли бюджет қаржылары Район ҳәкимлиги,халық билимлендириў бөлими
38. Улыўма билим бериў мектеплеринде ғалабалық спортты үгит-нәсиятлаў ҳәм спортқа ҳәўескер оқыўшы -спортшыларды таярлаў ҳәм селекция жумысларын алып барыў . 1. Мектеплер ортасында түрли спорт жарысларын өткериў арқалы селекция жумысларын әмелге асырыў.

 2. Мектеплерде “Олимпиада спорт класслары”н шөлкемлестириў,  оларды маман қәнигелер ҳәм тренер-оқытыўшылар менен тәмийинлеў.

 3. Районда 5 тәжирийбели дене тәрбиясы пәни оқытыўшыларын таңлап алыў ҳәм селекционерлер таярлаў бойынша қысқа мүддетли оқыў курсларын шөлкемлестириў;

– жыл
даўамында
Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими, Кегейли районлық спорт ҳә туризмди раўажландырыў бөлими
39. Халық билимлендириў системасында жумыс ислеп атырған хызметкерлер арасында “мини-футбол” бойынша       “Ҳәким кубогы” жарысын шөлкемлестириў.  1. “Футбол” жарысын өткериў бойынша қағыйданы тастыйықлаў.

 2. Жарыстың районлық таңлаў басқышын өткериў.

 3. Жарыс жеңимпазларын сыйлықлаў иләжын шөлкемлестириў.

2022 – жыл

сентябрь

2022 – жыл

октябрь

Есап санақларға тийкар Жергиликли бюджет қаржылары Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими, Кегейли районлық спорт ҳә туризмди раўажландырыў бөлими
40. Оқыўшы -жаслар арасында “Шахмат” бойынша район кубогы жарысын шөлкемлестириў.  1. Жарысты өткериў бойынша қағыйданы тастыйықлаў.

 2. Жарыстың мектеп,  районлық таңлаў басқышын өткериў.

 4. Жарыс жеңимпазларын сыйлықлаў иләжын шөлкемлестириў.

2022 – жыл

ноябрь

2022 – жыл

декабрь

Есап санақларға тийкар Жергиликли бюджет қаржылары Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими, Кегейли районлық спорт ҳә туризмди раўажландырыў бөлими
V.  Питкериўшилерди кәсипке жөнелтириў бағдары
41. Улыўма орта билим бериў мектеп оқыўшыларының қызығыўшылықлары тийкарында кәсип өнерге оқытыў жумысларын шөлкемлестириў. 1. Баслаўыш класстан баслап оқыўшыларға мийнет базарында бар болған түрли кәсиплер ҳаққында түсиник бериў;

2. Психологиялық анализ тийкарында улыўма орта билим бериў мектеплериниң 7-9-класс оқыўшыларын кәсиплик уқыплылығын анықлаў ҳәмде ислеп шығарыў санаат кәрханаларына танысыў экскурсияларын шөлкемлестириў;

3. Аймақтың социал экономикалық жағдайынан келип шыққан ҳалда
10-класс оқыўшыларын мектепте белгилеп берилген кәсипке үйретиў ҳәмде “Устаз-шәкирт” дәстүрлери тийкарында кәсипке бағдарлаў;

4. Алыс ҳәм шетки улыўма орта билим бериў мектеплеринде контейнерлерден таярланған арнаўлы үскенеленген кәсип-өнер әмелият ханаларын шөлкемлестириў; 

5. Кәсип өнер әмелият ханаларын туризм, бағшылық, исбилерменлик, миллий өнерментшилик тараўларына байланыслы керекли үскенелер менен тәмийинлеў.

2022 – жыл

Март-апрель

Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими
42. 9-класспиткериўшилерин кәсип өнер мектеплери ҳәм академик лицейлерге, кәсип өнерге бағдарлаў. 1. Улыўма орта билим бериў мектеплериниң 9-класс питкериўшилериниң қызығыўшылықлары тийкарында тийисли кәсип өнерге бағдарлаў бойынша усыныслар бериў.

2. Улыўма орта билим бериў мектеплериниң 9-класс оқыўшылары ҳәм олардың ата-аналарына Кәсип өнер мектеплеринде үйретилетуғын кәсиплер ҳәмде академик лицейлер бағдарлары ҳаққында мағлыўмат бериў.

3. Улыўма орта билим бериў мектеплериниң 9-класс питкериўшилериниң қызығыўшылықлары ҳәм қәбилети бойынша кәсип өнер мектеплери яки академик лицейлерге бағдарлаў жумысларын шөлкемлестириў.

2022 – жыл

Март

2022 – жыл

апрель

2022 – жыл

май

Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими 
43. Технология ҳәм кәсипке үйретиў ханаларын дәстүрий ҳәм заманагөй кәсиплер бойынша тийисли әсбап-үскенелер менен тәмийинлеў. 1. Райондағы улыўма билим бериў мектеплериниң “Технология ҳәм кәсипке үйретиў” бөлмелерин хатлаўдан өткериў.

 2. Аймақлардың раўажланыў параметрлерине қарай ҳәм заманагөй кәсиплерди үйретиў ушын үскенелер дизимин қәлиплестириў.

 3. Технология ҳәм кәсипке үйретиў бөлмелерин районда мүтәжлиги бар кәсиплер бойынша басқышпа-басқыш бөлмелерди үскенелеўди шөлкемлестириў.

2022 – жыл

март-апрель

2022 – жыл

март

2022 – жыл

июнь-декабрь

Район ҳәкимлиги Кегейли районлық қаржы бөлимиКегейли районлық халық билимлендириў бөлими, 
VI.  Инталы оқыўшылар ҳәм тәжирийбели тренерлерди қоллап қуўатлаў
44. Қәбилетли оқыўшылар арасында өткерилетуғын пән олимпиадасының Қарақалпақстан Республикасы басқышында қатнасатуғын оқыўшыларға қолайлықлар, жетерли шараятлар жаратыў. 1. Инталы оқыўшылар ортасында өткерилетуғын пән олимпиадаларының аймақлық басқышында қатнасатуғын инталы оқыўшыларды алып келиў ҳәм кетиў ушын бийпул автобуслар район ҳәкимлиги тәрепинен ажыратылыўын жолға қойыў. 2022 – жыл

февраль- ноябрь

Жойбар тийкарында Жергиликли бюджет есабынан Район ҳәкимлиги Кегейли районлық қаржы бөлими Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими, 
45. Пән олимпиадалары ҳәм спорт ойынларында жеңимпаз болған қәбилетли оқыўшылар менен Район ҳәкиминиң ушырасыўын шөлкемлестириў 1.Пән олимпиадалары ҳәм спорт ойынларында жеңимпаз болған қәбилетли оқыўшылар дизимин қәлиплестириў;

2.Қәбилетли оқыўшыларды хошаметлеў мақсетинде район ҳәкими менен ушырасыў шөлкемлестириў;

3. Район ҳәкими тәрепинен қәбилетли оқыўшыларға естелик саўғаларын бериў.

2022 – жыл

Март

2022 – жыл

апрель

2022 – жыл

май-июнь

Есап санақлар тийкарында Жергиликли бюджет есабынан Район ҳәкимлиги, Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими 

 

46. Қәбилетли оқыўшыларды анықлаў ҳәм жоқары категориялы кадрлар таярлаў оларды хошаметлеў иләжларын көриў. Жоқары оқыў орынлары менен биргеликте питкериўшилер ортасында  улыўма билим бериў пәнлери бойынша “Ректор сыйлығы”; 

“Ири ислеп шығарыў кәрханалары басшылары сыйлығы”;

Район “Хәким кубоги” ашық олимпиадаларын шөлкемлестириў.  

2022 – жыл даўамында  Район ҳәкимлиги, Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими 

 

47 Шет тили пәниниң оқытылыўын жәнеде ен жайдырыў. Президент сыйлығы ушын шет тиллери оқытыўшылары арасында “Ең жақсы мектеп” таңлаўын өткериў;

1-4 класс оқыўшылары ушын “Smart kids” ҳәм 5-8- класс оқыўшылары ушын “Junior chellange” таңлаўларын шөлкемлестириў; 

2022 – жыли  Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими 

 

VII.  Жоқары оқыў орынлары менен шериклик
48. Мектеплер ушын жәрдем бериўши “Мобиль методик топарлар”ды шөлкемлестириў. 1.Ҳәр бир аймақта бас жоқары билим бериў мекемесин белгилеў ҳәм усы жоқары оқыў орнында жоқары оқыў орны профессор-оқытыўшылары, академик лицей ҳәм улыўма билим бериў мәкемелериниң қәниге ҳәмтәжирийбели оқытыўшыларынан дүзилген “Мобиль методик топарлар”дышөлкемлестириў.

2. Билим сапасы төмен, орталығы аўыр болған мектеплер дизимин қәлиплестириў.

3. Ҳәр айда “Мобиль методик топарлар”дыаймақлардағы кеминде еки билим сапасы төмен, орталығы аўыр болған мектеплерге барып, педагогларды алдынғы методикалар ҳәм инновацияларға үйретиўди жолға қойыў.

4. Ҳәр бир мектеп кесиминде “мобиль методик топарлар” хызмети бойынша ис-иләжлар режелерин ислеп шығыў ҳәм тастыйықлаў.

2022 – жыл
1 март
Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими Қарақалпақстан Халық билимлендириў министрлиги менен биргеликте  
49. “Жас педагоглар” мектебин жаратыў 1. Қарақалпақстанда хызмет алып барып атырған 30 жасқа шекемги оқытыўшыларды “жас педагоглар” мектебине қамтып алыў ҳәм олардың креатив пикирлеўге қаратылған методикаларын үгит нәсият қылыўға байланыслы курсларда оқытыў;

Сабақлықлардың қосымша методик қолланба (оқытыўшы китап)лары мазмунына пикирлеўге шақыратуғын методикалар тийкарында сабақ исленбелер таярлаў; 

2022 – жыл

март

2022 – жыл

март-ноябрь

турақлы

Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими 
50. Мектеплердеги жас педагогларды “Эл-юрт умиди” жамғармасы арқалы сырт еллердеги белгили жокары оқыў орынларына оқыўға жибериўге көмеклесиў. 1.Райондағы мектеплерден шет тиллерин пуқта өзлестирген жасларды таңлап алыў.

2. Таңлап алынған жаслар ушын сырт елердеги белгили жокары оқыў орынларына ҳүжжет тапсырыў бойынша қысқа мүдетли оқыў курсларын ҳәм семинар-тренинглер шөлкемлестириў.

3. Жасларды шет тили бойынша билимлерин асырыўға, сырт ел сертификатларын алыўға оқыў-методик жақтан  көмеклесиў. 

2022 – жыл
март ва турақлы түрде
Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими 
VIII.  Улыўма билим бериў мектеплериниң материаллық-техникалық базасын ҳәм инфраструктурасын раўажландырыў
51. Улыўма орта билим бериў мектеплери, олардың инфраструктурасы ҳәм материаллық техникалық базасын беккемлеў бойынша ис-иләжлар режесин ислеп шығыў.  1. Райондағы мектеплердиң материаллық техникалық базасы, үскенелениўи, инфраструктурасын талықлаў.

3. Қурылыс оңлаўга мүтәж, инфраструктурасы төмен болған мектеплерди анықлаў.

4. Жергиликли бюджет қаржыларын ажыратыў.

Бунда, мәмлекетлик бюджеттен берилетуғын қаржылардан басқа, жергиликли бюджет қаржыларының кеминде 30 пайызын ажыратыўды көзде тутыў. 

2022 – жыл
15 февраль
Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими, Молия бўлими, Район ҳәкимлиги
52   Мектеплерде қурылыс оңлаў жумысларын сыпатлы шөлкемлестириў. 1. Мектеп қурыў, реконструкция қылыў ҳәм  толық оңлаў жумысларын талап дәрежесинде шөлкемлестириў Бунда, жаңа мектеплерди шөлкемлестириў, қўрыў ҳәм пайдаланыўга тапсырыў саласындағы жумыслармәҳәлле ақсақаллары, ата-аналар ҳәм жәмийетшилик қадағалаў астында қабыл етиў механизмин шөлкемлестириў.  2022 – жыл
август
Район ҳәкимлиги, Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими 

 районлық қаржы бөлими

53.   “Бәркамал аўлад” балалар мектебиниң материаллық-техникалық базасын беккемлеў. 1. “Бәркамал әўлад” балалар мектеби материаллық-техникалық базасын анализ етиў.Анализ тийкарында усы мәкемени қурыў, толық оңлаў ҳәмде үскенелеў бойынша жергиликли бюджет қаржаларының ажыратылыўын тәмийинлеў.. 2022 – жыл
март-апрель
Район ҳәкимлиги, Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими 

 районлық қаржы бөлими

54. 2022 жылда Инвестиция дәстүри тийкарында жәми 1 (бир) улыўма орта билим бериў мектебинде  қурылыс-оңлаў ҳәмде толық үскенелениў жумысларын әмелге асырыў.   1. 1 (бир) толық оңлаў жумысларын әмелге асырылатуғын улыўма орта билим бериў мектебиниң  жойбар-смета ҳүжжетлерин таярлаў, кесип алып ислеўши мәкемелерин бириктириў ҳәм өз мүддетинде пайдаланыўға тапсырыў;

Қурылыс-оңлаў жумыслары жуўмақланған мәкемелерди мебель буйымларына болған мүтәжлилигин үйренип, дизимин қәлиплестириў ҳәм толық жеткизилиўин тәмийинлеў. 

Августь –сентябрь

Қурылыс жуўмақланғаннан соң

3,2 млрд. Республика бюджети

Республика бюджети

Район ҳәкимлиги, Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими 
55. Райондағы 8 (сегиз) мектепте  оңлаўға мүтәж ҳәжетханаларды заманагөй кориниске келтириў.  1. Ҳәжетханалары оңлаўға келип қалған 8 (сегиз) мектептиң толық дизимин қәлиплестириў. 

2. Қаржы ажыратылыўы ҳәм қурылыс оңлаў жумысларын әмелге асырыў иләжларын көриў. 

2022-2023 – жыллар даўамында Жойбар смета ҳүжжетлерине тийкар Жергиликли бюджет ҳәм қәўендерлик қаржылары есабынан Район ҳәкимлиги, Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими 

 районлық қаржы бөлими

56. Райондағы 16 (он алты) әтирапы қоршалмаған мектеплер әтирапын қоршаў иләжларын көриў. 1. Райондағы 16 (он алты) мектеп әтирапын дийўал яки пәнжерелер менен қоршалатуғын мектеплер дизимин қәлиплестириў. 

2. Усы жумыслар ушын қаржы ажыратылыўы ҳәм қурылыс-оңлаў жумысларын әмелге асырыў иләжларын көриў.  .

2022-2023 – жыллар даўамында Жойбар смета ҳүжжетлерине тийкар. Жергиликли бюджет ҳәм қәўендерлик қаржылары есабынан Район ҳәкимлиги, Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими 

 районлық қаржы бөлими

57. Райондағы 9 санлы шет тиллерин терең оқытыўға қәнигелестирилеген мектептиң материаллық техникалық базасын беккемлеў.  Халық билимлендириў бөлими усыныслары тийкарында шет тиллер класын заманагөй үскенелер менен тәмийинлеў.  2022 – жыл июль   Есап санақларға тийкар Жергиликли бюджет қаржылары ҳисобидан Район ҳәкимлиги Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими, 

районлық қаржы бөлими

IX.  Атқарыў интизамын беккемлеў
58. Атқарыўшылық тәртиби ҳәр дайым беккемлеп барыў ҳәм усы жөнелисте жуўапкер хызметкерлердиң қәнигелигин асырып барыў.  1. Қарақалпақстанн Республикасы Халық билимлендириў министрлиги ҳәм де басқа жоқары турыўшы шөлкемлердиң тапсырмаларын өз ўақтында ҳәм сыпатлы тәмийинлеў бойынша комплекс ис-иләжларын әмелге асырыў.

2 Қарақалпақстанн Республикасы Халық билимлендириў министрлиги ҳәм оның төмен шөлкемлеринде  атқарыўшылық тәртиби системалы жолға қойыў мәксетинде район халық билимлендириў бөлими ҳәм улыўма орта билим бериў мектеплериндеги  атқарыў интизамына жуўапкер хызметкерлердиң жергиликли басқармаларда әмелият отеўин шөлкемлестириў.

3. Атқарыўшылық тәртиби қадағалаўы бойынша системалы тәртип орнатыў ҳәмде усы жөнелистеги жуўапкер хызметкерлерге әмелий жәрдем көрсетиў. 4. Халық билимлендириў бөлимлери жуўапкер хызметкерлери ҳәм билимлендириў мәкемелери басшылары ушын қысқа мүддетли қәнигелигин асырыў курсларын шөлкемлестириў. 

2022 – жыл

январь-декабрь

Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими Қорақалпоғистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги менен биргеликте
59. Нызамшылық ҳүжжетлери орынланыўын қадағалаўды “doc.ijro.uz”системасы арқалы алып барылыўын тәмийинлеў. 1. Районлық халық билимлендириў бөлими ҳәмде улыўма орта билим бериў мәкемелеринде “doc.ijro.uz” системасын барлық ўақытта пайдаланыўын қадағалаў. 

2.Шығыс ҳүжжетлерин  “doc.ijro.uz” системасы арқалы әмелге асырыў

2022 – жыл

январь-декабрь

Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими умумтаълим мактабалри менен биргеликте
60. Физикалық ҳәм юридикалық шахслар мүрәжатларын республика, район (қала) көлеминде пухта ҳәм сыпатлы  көрип шығыў, пухаралардың арза ҳәм шағым хатларын нәтийжели шешиў механизмлерин ислеп шығыў.  1.Пухараларға қолайлы шараятлар жаратыў ҳәм реал ўақыт режиминде  мүрәжаатларды үзликсиз қабыл етиў ушын район халық билимлендириў бөлими ҳәмде бәрше билимлендириў мәкемелеринде арнаўлы (исеним) телефонларын енгизиў.  

2.Электрон мүрәжаатларды қабыл етиў телеграмм ботлар енгизиў.

3.Мүрәжаатлар саны көп болған аймақларда  сектор басшылары менен биргеликте “Көшпели қабыллыўлар ”лар өткериў

2022 – жыл

Март

2022 – жыл

февраль

Ҳәр айда ҳәм ҳәр шеректе

Жергиликли бюджет қаржылары  Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими, 

Улыўма орта билим бериў мектеплери менен биргеликте

61. ijro.gov.uz атқарыўшылық тәртиби мәкемелери  ягона электрон системадан пайдаланыўды жолға қойыў. 1. Районлық халық билимлендириў бөлими ҳәм де билимлендириў мәкемелеринде ijro.gov.uz  системасын иске түсириў

2. атқарыўшылық тәртиби мәкемелераралық ягона электрон системасын  ҳүжжетлер қадағалаўын жолға қойыў.

2022 – жыл

Апрель

Турақлы

Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими, 

Улыўма орта билим бериў мектеплери менен биргеликте

X.  Халық билимлендириў система шөлкемлери,  районлық халық билимлендириў бөлимлери искерлигин жетилистириў
62. Аймақ басшыларының мектеп билимлендириўин реформалаўда жуўапкершилигин асырыў 1. Район көлеминде халық билимлендириў мәкемелерин раўажландырыўға қаратылған мектеп билимлендириўин реформалаў  район Кеңесин шөлкемлестириў

2. Кеңестиң биринши мәжилисин өткериў ҳәмде кеңес ўазыйпаларын белгилеў. 

2022 – жыл
Февраль
Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими, 

Улыўма орта билим бериў мектеплери менен биргеликте

63. Райондағы мектеплердиң инфраструктурасын жақсылаў, билим сапасын асырыўға қаратылған дәстүрин тастыйықлаў ушын район Кеңесине киритиў.. Райондағы мектеплердиң материаллық-техникалық  базасын жақсылаў, билим сапасын асырыў;

бәрше кәрханалар мектебин раўажландырыўға қамтып алыў.

2022 – жыл
5 март
Район ҳәкимлиги, районлық халық билимлендириў бөлими 
64. “Бәркамал әўлад” балалар мектеплериниң материаллық- техникалық  базасын беккемлеў. 1. Райондағы “Бәркамал әўлад” балалар мектебин мебель үскенелери, робототехника, компьютер техникасы ҳәм тигиў машиналары менен тәмийинлеў. 2022-2023 – жыллар Жойбар ҳүжжетлери тийкарында Республика бюджет қаржылары есабынан Район ҳәкимлиги, Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими 

 Районлық қаржы бөлими

65. “Бәркамал әўлад” балалар мектебинде оқыўшыларды қамтып алыў  контингентин еки есеге асырыў  1.Райондағы барлық улыўма орта билим бериў мектеплеринде Бәркамал әўлад” балалар мектебиниң дөгереклерин шөлкемлестириў ушын  штат бирликлерин ажыратыў.

2. Оқыўшылардың дөгереклерге қызығыўшылығы бойынша сораўнама өткериў;

3. Улыўма орта билим бериў мектеплеринде «Бәркамал әўлад» балалар мектеплериниң дөгереклерин ашыў.

2022-2023 – жыллар Тастыйықланған график тийкарында Жергиликли бюджет қаржылары есабынан Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими, 

 

XI.  Аймақта халық билимлендириў системасы мүлкинен нәтийжели пайдаланыў ҳәм мәмлекет-жеке шериклик тийкарында раўажландырыў
66. Мектеп асханаларынан нәтийжели пайдаланыўды жолға қойыў 1. Райондағы мектеплердиң асханаларын толық хатлаўдан өткериў..

2. Хатлаў тийкарында мүтәжлилик бар болған мектеп асханаларын заманагөй үскенелер менен тәмийинлеў ушын исбилерменлер менен шәртнамалар дүзиў иләжларын көриў 

3. Мектеп асханаларының санитария ҳалатын жақсылаў.

Шәртнамада белгиленген мүддетлерде Хатлаў тийкарында анықланған қаржылар Қәўендерлик қаржылары Район ҳәкимлиги, Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими 
67. Бос турған яки
0.7 коэффиценттен пәс болған мектеплерди анықлаў ҳәм имаратлардан нәтийжели пайдаланыў мақсетинде жеке секторларға мәмлекетлик-жеке шериклик тийкарында бериў. 
1. Районлық халық билимлендириў бөлимлери балансында болған бос имарат ҳәм мекемелерди ижараға яки аймақлық   секторларға мәмлекетлик-жеке шериклик тийкарында бериў бойынша усыныслар таярлаў ҳәм дағазаға бериў  Турақлы Район ҳәкимлиги, Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими 

 

XII.  Улыўма билим бериў мектеплериниң финанслық турақлылығын тәмийинлеў
68. Улыўма орта билим бериў мектеплери бюджетинен тысқары қаржы түсимлерин асырыў.  1.Мектеплердиң бос турған орнында яки әмелдеги спорт майданына исбилерменлерди  тартқан ҳалда заманагөй спорт майданы қурыў ҳәм ижара шәртнама арқалы мектеп бюджетине қаржыларын асырыў. 

2. Бос турған жер ҳәм  имарат ҳәм мекемелерден нәтийжели пайдаланыў мақсетинде исбилерменлерге мәмлекетлик шериклик тийкарында бериў. 

3.Мектеп оқыўшылары ҳәмде ата-аналар арасында қосымша дөгереклер шөлкемлестириў бойынша сораўнамалар өткериў ҳәм сол тийкарда дөгереклер шөлкемлестириў. 

4.Бюджеттен тысқары таўылған қаржылар есабынан мектеп материаллық техникалық базасы ҳәм оқытыўшы, оқыўшыларды хошаметлеў.

2022 – жыл

Март-май

Министрлер Кабинетиниң2018 – жил 16 июнь дағы 454-санлы қарарына тийкар электрон саўдадағы қаржы Ижарашы қаржылары Район ҳәкимлиги

Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими 

69. Баслаўыш класларды күни узайтырылған топарлар 1.Ата-аналар қатнасында сораўнамалра өткериў.

2.Сораўнамалар нәтийжелеринен келип шығып күни узайтырылған топарларды шөлкемлестириў.

3.Бюджеттен тысқары табылған қаржылар есабынан оқытыўшыларға қосымша ис ҳақы төлеў ҳәм материаллық техникалық базасын беккемлеў.

2022 – жыл

Август-сентябрь

Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими
70. Қарақалпақстан Республикасы улыўма билим бериў мектеплериниң басланғыш класс оқыўшыларын бюджет қаржлары есабынан саламат аўқатландырыўды шөлкемлестириў. 

Улыўма билим бериў мектеплериниң асханаларында заманагөй ҳәм сапалы хизмет көрсетиўди жолға қойыў.

1. Белгиленген усы тапсырмалардың атқарылыўын сапалы әмелге асырыў мақсетинде Халық билимлендириў министрлиги тәрепинен Министрлер Кабинетиниң “Қарақалпақстан Республикасы ҳәм Хорезм ўәлаятындағы улыўма орта билим бериў мәкемелеринде саламат аўқатландырыў системасын шөлкемлестириў ҳаққында”ғы шешими жойбары ислеп шығылып тийисли министрлик ҳәм кеңселер менен келисим болып,  жәмийетшилик додалаўына қойылған.

 1. Билимлендириў мәкемелеринде ис жүргизип атырған ижарашылар дизимин қәлиплестириў.

 2. Район санитария – эпидемиялогиялық тынышлық ҳәм жәмийетлик саламатлығы хызмети менен биргеликте тәжирийбели ҳәм асхана жумыс  үлгили жолға қойылған мектеплер аспазлары тәжирийбесин асырыў мақсетинде оқыў семинарларын шөлкемлестириў.

2022 – жыл февраль

2022 – жыл

март

2022 – жыл

март-май

Республика бюджетинен

Министрлер Кабинетиниң2018 – жил 16 июнь дағы 454-санлы қарарына тийкар электрон саўдадағы қаржы

Республика бюджети ҳәм бюджеттен тысқары қаржы есабынан Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими
XIII.  Информация технологиялары ҳәм коммуникацияларды енгизиў
71. Компьютер класслары болмаған ҳәм компьютер классларындағы бар компьютерлери ескирген улыўма билим бериў мектеплерин заманагөй компьютер топламлары менен тәмийинлеў.  1. Белгиленген талаплар тийкарында заманагөй компьютерлер менен үскенелеў бойынша дәслепки есап -китаплар қылыў; 

 2. Кегейли районлық халық билимлендириў бөлимине қараслы                 8 улыўма билим бериў мектеплерин жергиликли бюджет есабынан компьютер топламлары менен тәмийинлеў.

2022 – жыл

февраль

март-апрель

Есап санақларға тийкар Жергиликли бюджет қаржылары Кегейли районлық қаржы бөлимиКегейли районлық халық билимлендириў бөлими
72. Барлық улыўма билим бериў мектеплеринде информацион-коммуникация технологиялары инфраструктурасын жаратыў.  1. Барлық улыўма билим бериў мектеплеринде “Электрон күнделик” ҳәм “erp.maktab.uz” автоматластырылган информация системасын толық иске түсириў ҳәм турақлы ислеўин тәмийинлеп барыў.

 2. Анықланған машқалалардың шешими бойынша ўақтында мәнзилли иләжлар әмелге асырып барыў.

 4. Педагог кадрларға ҳәм оқыўшылардың ата-аналарына “Электрон күнделик” системасында жумыс,  мағлыўматлар киргизиў ҳәм басқа мәселелер бойынша методикалық хызмет көрсетип барыў.

 5. Барлық улыўма билим бериў мектеплеринде “Электрон күнделик” платформасынан пайдаланыўды жолға қойыў ҳәм системаның нәтийжели ислеўин турақлы бақлаў.

2022 – жыл февраль-декабрь Есап санақларға тийкар Жергиликли бюджет қаржылары есабынан Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими  
Барлық улыўма билим бериў мектеплерине жалғанған жоқары тезликтеги Интернет тармағын үзликсиз ислеўин тәмийинлеў.  1. Барлық улыўма билим бериў мектеплерин Интернет тармағынан турақлы пайдаланыўын тәмийинлеў мақсетинде жергиликли бюджет есабынан 2022 жыл ушын қаржыландырыў.

 2. Мектеплер ушын белгиленген тарифлерден келип шығып мектеп қуўатлылығына қарай белгилеў.

 3. Мектеплерде Интернет тармағы ислеўин турақлы қадағалап  барыў.

2022 – жыл

январь февраль,

– жыл даўамында

Есап санақларға тийкар Жергиликли бюджет Кегейли районлық қаржы бөлими, Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими, 
73. Информатика ҳәм информация технологиялары пәни оқытыўшыларын бағдарламаластырыў тиллери бойынша маманлығын асырыў    Информатика ҳәм информация технологиялары пәни оқытыўшыларын бағдарламаластырыў тиллери бойынша θзбекстан Республикасы Халық билимлендириў министрлиги,  жергиликли билимлерди жетилистириў институты, мәмлекетлик емес шөлкемлер менен биргеликте билимин асырыў жумысларын шөлкемлестириў 2022 – жыл

Март-декабрь

Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими
74. Улыўма билим бериў мектеплеринде искерлик жүргизип атырған басшы кадрларды информация технологиялары ҳәм коммуникациялары бойынша саўатлылығын асырыў.  1. Улыўма билим бериў мектеплери басшыларының халық билимлендириў  системасында пайдаланылатуғын информация системалары ҳәм ресурсларынан (ERP, my.maktab.uz, kitob.uz ҳәм басқалар ) пайдаланыў бойынша ҳәм де АКТ (Microsoft office, Id.gov.uz, SMM (facebook, Instagram, youtube), my.mehnat.uz, uzbekcoders.uz, Gmail почта, Google Docs, Google Drive, Google Form, google calendar)  саўатханлығын асырыў. 2022 – жыл декабрга шекем Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими
Улыўма билим бериў мектеплериниң информатика ҳәм информация технологиялары пәни оқытыўшылары арасында олимпиада өткериў    1. Улыўма билим бериў мектеплериниң информатика ҳәм информация технологиялары пәни оқытыўшылары арасында олимпиада өткериў.

 2. Жеңимпазларды сертификат ҳәм естелик саўғалар менен сыйлықлаў.

2022 – жыл февраль-декабрь Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими
XIV.  Халық билимлендириў системасы хызметкерлерин хошаметлеў
75. Жақсы нәтийжеге ерискен халық билимлендириў системасындағы хызметкерлерди тараў ҳәм мәмлекетлик сыйлықларға усыныс етиў.  1. Районлық халық билимлендириў бөлимине қараслы билимлендириў мәкемелеринде жумыс ислеп атырған сыйлықларға ылайық халық билимлендириў хызметкерлери дизимин қәлиплестириў.

 2. θзбекстан Республикасы Халық билимлендириў министрлигиниң тапсырмасы тийкарында сыйлықларға ылайық халық билимлендириў хызметкерлери дизимин тәртип тийкарында ҳүжжетлерин усыныў.

2022 – жыл

февраль – март

Район ҳәкимлиги,

Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими, 

 

76. Ҳәр жылы мийнет демалысына шыққан хызметкерди санатория ҳәм саўалландырыў орайларына жибериўди шөлкемлестириў.  1. Бир жыл даўамында демалысқа шығатуғын хызметкерлердиң демалыс дәўири көрсетилген дизимин қәлиплестириў.

 2. Кәсиплик аўқамлары менен биргеликте хызметкерди санатория ҳәм саўалландырыў орайларына жибериўди шөлкемлестириў.

 3. Жыл даўамында аймақтағы жәми мектеп оқытыўшыларының 10 пайызынан кем болмаған бөлегин саўалландырыў иләжларын көриў.

2022 – жыл

даўамында

Кәсиплик аўқамлары Федерациясының Қарақалпақстан кеңеси қаржылары Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими,

Өзбекстан Республикасы кәсиплик аўқамлары Федерациясының Қарақалпақстан кеңеси менен биргеликте 

Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў министрлигиниң басламасы менен өткерилип атырған “Дөретиўши оқытыўшылар олимпиада”сын даўам еттириў.  1. Көрик таңлаў қағыйдасын ҳәм режесин ислеп шығыў ; 

 2. Жеңимпаз болған жәмәәтти хошаметлеў мақсетинде жергиликли бюджет есабинен қаржы ажыратыў ; 

  3. Жоба тийкарында олимпиаданы өткериў; 

 4. Олимпиада жеңимпазларына пул сыйлықлары ҳәм хожалық техникаларын бериў

 5. Жеңимпаз болған оқытыўшыларды тараў сыйлықларына усыныс етиў.

2022 – жыл

апрель

2022 – жыл

май

2022 – жыл

июл-август

Есап санақларға тийкар Жергиликли бюджет Кегейли районлық халық билимлендириў бөлими

 

77. Районлық халық билимлендириў системасы хызметкерлери арасында “Зийреклик” интеллектуал ойынын шөлкемлестириў.  1. Район халық билимлендириў системасы хызметкерлери арасында “Зийреклик” интеллектуал ойынын өткериў 

 2. Жоба тийкарында улыўма билим бериў мектеплериниң жәмәәтлери арасында “Зийреклик” интеллектуал ойынын өткериў.

 3. “Зийреклик” интеллектуал ойының жеңимпазларына пул сыйлықлары ҳәм хожалық техникалар бериў.

 4. Жеңимпаз болған оқытыўшыларды тараў сыйлықларына усыныс етиў.

2022 – жыл

май

Есап санақларға тийкар Жергиликли бюджет Район ҳәкимлиги, районлық қаржы бөлими

районлық халық билимлендириў бөлими

 

19.02.2022 11:43:12 1304